Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Select-makelaars :

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesz met als verkoop ondersteunende uitvoerder Selectmakelaar

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van SelectMakelaars en iedere overeenkomst tussen  en een klant van SelectMakelaars ( “Klant”), waarop SelectMakelaars deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden e.d. van Klant zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen SelectMakelaars en Klant indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SelectMakelaars zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van SelectMakelaars staan gedurende 30 dagen na verzending door SelectMakelaars open voor acceptatie door Klant, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder zijn ingetrokken.

2.2 De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Verplichtingen SelectMakelaars

3.1 SelectMakelaars zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van Klant naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 SelectMakelaars draagt er zorg voor dat haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden voor het bedrijf van Klant, zich zullen gedragen overeenkomstig de bij Klant geldende en aan SelectMakelaars bekend gemaakte huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4 Verplichtingen en medewerking Klant

4.1 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SelectMakelaars aangeeft of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan SelectMakelaars worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan SelectMakelaars zijn verstrekt, heeft SelectMakelaars het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

4.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. SelectMakelaars is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SelectMakelaars is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SelectMakelaars bekend behoorde te zijn.

4.3 Klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van SelectMakelaars en/of door SelectMakelaars ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en woningen van Klant verkrijgen.

4.4 Klant stelt aan de medewerkers van SelectMakelaars en/of aan door SelectMakelaars ingeschakelde derden de benodigde ruimte(s) en -faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij Klant geldende huis- en werkregels.

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden

5.1 Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van Klant zal SelectMakelaars de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.

5.2 Indien een goede uitvoering van de aan SelectMakelaars opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft SelectMakelaars het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Klant heeft het recht aan SelectMakelaars te verzoeken een door SelectMakelaars ingezette medewerker te vervangen indien Klant op redelijke gronden van oordeel is dat deze persoon niet voldoet. SelectMakelaars zal alsdan de desbetreffende medewerker naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.4 SelectMakelaars kan een bij de uitvoering van de opdracht ingezette medewerker vervangen door een andere medewerke

5.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen/onderdelen zal geschieden, kan SelectMakelaars de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien binnen de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de Klant SelectMakelaars derhalve, alvorens SelectMakelaars aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

5.7 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6 Annulering, opschorting en beëindiging

6.1 Een annulering door Klant van de (data van) uitvoering van werkzaamheden, dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop SelectMakelaars de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende percentages van de overeengekomen factuurwaarde in rekening gebracht:

           tot 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 50%

           binnen 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 100%

6.2 Bij tussentijdse annulering door Klant van de uitvoering van werkzaamheden, zal door SelectMakelaars nooit restitutie of creditering van het daarvoor overeengekomen bedrag plaatsvinden. In geval van overmacht (b.v. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) kan een verzoek tot matiging van de annuleringskosten aan de directie van SelectMakelaars worden voorgelegd.

6.3 De vorderingen van SelectMakelaars op Klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan SelectMakelaars omstandigheden ter kennis zijn gekomen die SelectMakelaars goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is SelectMakelaars bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SelectMakelaars om schadevergoeding te vorderen.
6.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan SelectMakelaars bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SelectMakelaars bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Bij annulering door SelectMakelaars, door enige niet aan haar verwijtbare oorzaak, zal SelectMakelaars hiervan Klant onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van Klant om de betreffende opdracht van SelectMakelaars af te nemen op een in overleg met SelectMakelaars te bepalen tijdstip en onverminderd de overige verplichtingen van Klant voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst.

6.6 In onderling overleg zal in geval van annulering door SelectMakelaars (zoals beschreven in 6.5) een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden worden vastgesteld. De Klant kan hieruit nimmer een recht op schadevergoeding doen gelden of de opdracht te annuleren of te wijzigen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien gedurende de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering, van de aan SelectMakelaars opgedragen werkzaamheden, het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen. Partijen zijn alleen gebonden aan nadere afspraken voor zover deze schriftelijk en met wederzijdse instemming zijn vastgelegd.

7.2 Indien partijen besluiten de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SelectMakelaars zal Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SelectMakelaars Klant hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SelectMakelaars daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/of offertebedrag tot gevolg heeft.

7.4 In afwijking van het vorige lid zal SelectMakelaars geen hogere kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SelectMakelaars kunnen worden toegerekend.

7.5 Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarden niet langer van toepassing zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 8 Tarieven en betaling

8.1 Alle tarieven, prijzen en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen.

8.2 Klant dient facturen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te voldoen door overmaking van het volledige bedrag op een door SelectMakelaars te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In geval van niet-tijdige betaling wordt Klant geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is SelectMakelaars gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met Klant gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van SelectMakelaars voor de (schadelijke) gevolgen daarvan en alle nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de door Klant verstrekte opdracht(en) terstond, in zijn geheel, te factureren, met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

8.3 Indien en zodra Klant in verzuim is ten aanzien van artikel 8.2, heeft SelectMakelaars het recht de achterstallige factuurbedragen zonder verdere aankondiging aan derden uit handen te geven. De door SelectMakelaars te maken kosten van invordering in en/of buiten rechte, komen altijd voor rekening van Klant en bedragen altijd tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het recht van SelectMakelaars een hoger bedrag in rekening te brengen als de invorderingskosten hoger blijken te zijn.

8.4 Indien en zodra Klant in verzuim is ten aanzien van artikel 8.2 is Klant over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van SelectMakelaars, inclusief verschuldigde renten en kosten een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden berekend

8.5 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de directie van SelectMakelaars. Indien de klacht gegrond is zal SelectMakelaars de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Klant zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SelectMakelaars slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

8.6 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Klant, zullen de (betalings-) verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.7 Door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factu

8.8 Klant is aan SelectMakelaars, de door SelectMakelaars en alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover Klant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Het voorgaande geldt echter alleen indien SelectMakelaars en Klant met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Uit de aard van de werkzaamheden die SelectMakelaars ten behoeve van Klant uitvoert vloeit voort dat SelectMakelaars jegens Klant een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat SelectMakelaars niet aansprakelijk is jegens Klant voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door SelectMakelaars uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan Klant zijn gegeven.

9.2 SelectMakelaars is tegenover Klant slechts aansprakelijk voor directe zaak -en/of letselschade ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting jegens Klant, met dien verstande dat SelectMakelaars nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computer- programmatuur en gegevensbestanden.

9.3 SelectMakelaars is tegenover Klant in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.

9.4 SelectMakelaars is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden, zoals afnemers van Klant, lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die SelectMakelaars ten behoeve van Klant verricht. Klant vrijwaart SelectMakelaars en alle door SelectMakelaars ingeschakelde medewerkers van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Door SelectMakelaars ingeschakelde medewerkers zullen nimmer door Klant persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

9.5 De aansprakelijkheid van SelectMakelaars is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door SelectMakelaars voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding. Indien de werkzaamheden het uitlenen van personeel betreft voor een periode langer dan 6 (zes) maanden, is de aansprakelijkheid van SelectMakelaars beperkt tot maximaal het gedurende de laatste 3 (drie) maanden daarvoor gefactureerde bedrag. Klant vrijwaart SelectMakelaars ook voor eventuele claims van derden voor zover deze de in dit lid genoemde maxima en beperkingen zouden overstijgen. En voorts tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en SelectMakelaars zal door Klant volledig schadeloos worden gesteld voor alle schade en kosten die voor SelectMakelaars en door haar inschakelde derden mochten ontstaan waaronder begrepen juridische (adviseurs)kosten.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SelectMakelaars of door haar inschakelde derden.

9.7 Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat SelectMakelaars wél voor enige verdere schade aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van SelectMakelaars in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van SelectMakelaars terzake daadwerkelijk uitkeert. Aanspraken op ieder ander vermogensbestanddeel of -delen van SelectMakelaars of haar eigenaar Salesz, bestuurders en medewerkers en door SelectMakelaars ingeschakelde derden worden onvoorwaardelijk uitgesloten.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

10.2 Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 11 Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door SelectMakelaars in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Klant gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Klant ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige werken, knowhow etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, (komen te) berusten op basis van een exclusieve (sub-) licentie bij SelectMakelaars.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen.

12.2 SelectMakelaars heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SelectMakelaars haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

12.4 Indien SelectMakelaars bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van SelectMakelaars worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Apeldoorn.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 SelectMakelaars is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

14.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen SelectMakelaars en Klant zullen naderhand door SelectMakelaars gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.